Privatumo politika

 1. Bendra informacija
  1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) išdėstyta, kaip UAB „Kotryna Group“ (įmonės registracijos numeris 121673734, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 34 LT-02189 Vilnius, Lietuva, el. paštas kotryna@kotrynagroup.com) (toliau – Mes arba Bendrovė) renka, saugo ir tvarko jūsų asmens duomenis šioje Bendrovės internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė).
  2. Norime, kad Privatumo politika padėtų jums jaustis saugiai, kai teikiate mums savo asmens duomenis, ir parodyti, kaip užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, vadovaujantis asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitus duomenų apsaugos įstatymus.
  3. Todėl UAB „Kotryna group“, „Kotryna OY“, „OU Kotryna“ ir „SIA Kotryna“ veikia kaip bendri duomenų valdytojai BDAR apibrėžta reikšme. Dėl šios priežasties tarp įmonių grupės bendrovių sudarėme Bendrų duomenų valdytojų susitarimą.
 2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos ir asmens duomenų tvarkymo principai
  1. Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę (ne)tiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.
  2. Asmens duomenų tvarkymas reiškia bet kokią (ne)automatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą operaciją ar operacijų seką, pavyzdžiui, rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą ir pan.
  3. Tvarkydama jūsų asmens duomenis, Bendrovė laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:
   1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai būtina atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą;
   2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tais tikslais, kurie nurodomi prieš renkant jūsų duomenis;
   3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
   4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kuriuo galima nustatyti jūsų tapatybę ne ilgiau nei to reikia duomenų tvarkymo tikslui (-ams) pasiekti;
   5. Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios jūsų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir su tvarkymu susijusi informacija
  1. Mūsų asmens duomenų tvarkymo operacijos, atliekamos atsižvelgiant į tikslus:
Užklausoms tvarkyti

 

Šiuo tikslu tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume įvertinti ir išanalizuoti jūsų užklausas ir pateikti jums atsakymą.

Tapatybės nustatymo duomenys:

• vardas ir pavardė.

 

Kontaktiniai duomenys:

• el. pašto adresas;

• adresas;

• telefono numeris.

 

Turinio informacija:

• užklausos aprašymas (pranešimas);

• su skundu susiję dokumentai;

• ir pan.

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate siųsdami mums užklausas, nėra susijęs su galimu jūsų teisių ir (arba) įstatymų saugomų interesų pažeidimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

Esame teisiškai įpareigoti išnagrinėti jūsų užklausą dėl galimo jūsų teisių ir (arba) įstatymų saugomų interesų pažeidimo ir pateikti jums atsakymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Jūsų užklausas tvarkome visą užklausos laikotarpį ir saugome jas 6 mėnesius nuo užklausos pateikimo dienos (išskyrus viešuosius pranešimus).*
Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų ir (arba) jūsų atstovo, kai siunčiate mums savo prašymus, skundus, pretenzijas ar kitas užklausas mūsų nurodytais kontaktais (pvz.: adresu, el. paštu, telefonu, viešojoje erdvėje, įskaitant bendravimą socialiniuose tinkluose ir kt.).

 

* Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei per tą laiką užklausa netvarkoma arba vis dar tvarkoma ir, jei asmens duomenys bus reikalingi mūsų arba trečiųjų šalių teisėtiems interesams apsaugoti, pavyzdžiui, senaties termino ar teisinio ginčo atveju. Jei skundas išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Komunikacijai internete:

 

Šiuo tikslu jūsų duomenis tvarkome, kad galėtume su jumis bendrauti socialiniuose tinkluose ir (arba) kitomis priemonėmis.

 

Tapatybės nustatymo duomenys:

• vardas ir pavardė

(pareigos).

 

Bendravimo duomenys:

• informacija apie bendravimą paskyroje („patinka“, „stebėti“, „komentuoti“, „bendrinti“ arba apsilankymas ir pan.);

• nuotraukos (profilyje ir (arba) kuriose pažymėta Bendrovė);

• siųsti pranešimai (turinys);

• informacija apie pranešimą (pranešimo gavimo laikas, prisegtukai, susirašinėjimo istorija ir pan.);

• informacija apie dalyvavimą Bendrovės organizuotuose renginiuose ir (arba) žaidimuose (dalyvavimas, nedalyvavimas, susidomėjimas, atitiktis žaidimo taisyklėms ir pan.);

• informacija apie Bendrovės vertinimą (vertinimo rezultatai, atsiliepimai ir pan.).

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate lankydamiesi ir (arba) bendraudami su mumis mūsų valdomose socialinių tinklų paskyrose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome tol, kol neatšaukiate savo sutikimo (t. y. kol iš paskyros neištrinami pateikti duomenys), bet ne ilgiau kaip iki Bendrovės paskyros ištrynimo.*

 

Neteisėto bendravimo (pvz., šmeižto ir pan.) atveju atitinkamą laikotarpį galime saugoti tokio bendravimo duomenis kaip įrodymą, kad apgintume savo pažeistas teises ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminį, ikiteisminį ar bylinėjimosi procesą).

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų (iš jūsų socialinio tinklo paskyros), kai lankotės ir (arba) bendraujate su mumis per socialinius tinklus.

 

* Atkreipiame dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi kartu su socialinio tinklo valdytoju (t. y. „Facebook Inc.“, „Instagram Inc.“, „LinkedIn Inc.“ valdomos platformos), todėl daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą šiuose socialiniuose tinkluose siūlome ieškoti socialinio tinklo valdytojo privatumo nustatymuose.

Įdarbinimo tikslais

(darbuotojų atrankai)

 

Šiuo tikslu tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume įvertinti jūsų kandidatūros tinkamumą mūsų siūlomam darbui ir (arba) stažuotei bei susisiekti su jumis.

Tapatybės nustatymo (bendri) duomenys:

• vardas;

• pavardė;

• adresas (neprivaloma);

• gimimo data (neprivaloma).

 

Kontaktinė informacija:

• el. pašto adresas;

• telefono numeris;

• nuorodos į socialinių tinklų paskyras (neprivaloma).

 

Gyvenimo aprašymo duomenys:

• darbo istorija (patirtis);

• išsilavinimo istorija (įskaitant mokymus, kursus ir pažymėjimus);

• kalbos;

• kiti įgūdžiai, priklausomai nuo pareigybės, į kurią pretenduojama;

• nuotrauka (neprivaloma);

• santrauka (gali būti nuotraukos ir vaizdo įrašai) (neprivaloma).

 

Papildomi duomenys:

• Lūkesčiai dėl darbo užmokesčio;

• Pageidaujamas darbas ir (arba) darbo laikas;

• paraiškos priedai (rekomendacijos, motyvacinis laiškas ir kt.) (neprivaloma);

• Rekomendacijų kontaktinė informacija (neprivaloma).

 

Atrankos metu sukurti duomenys:

• pastabos, išsakytos darbo pokalbio metu (be kita ko, tokios pastabos gali apimti jūsų, kaip kandidato, vertinimą);

• testų ir (arba) praktinių užduočių, kurias atlikote, rezultatai;

• informacija apie paraiškas (pvz.: paraiškų skaičius, pokalbio dėl darbo data, komentarai ir pranešimai).

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate siųsdami mums savo gyvenimo aprašymus ir (arba) kitą informaciją, t. y. dalyvaudami darbuotojų atrankoje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

Jūsų sutikimas, kurį mums duodate (raštu), kad galėtume naudoti jūsų asmens duomenis planuojamose personalo atrankose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Jūsų pateiktus ir (arba) atrankos proceso metu gautus asmens duomenis tvarkome tol, kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą.

 

Pasibaigus atrankos procesui ir nepasirinkus jūsų kandidatūros į norimą darbo vietą, galime paprašyti jūsų atskiro sutikimo, kad galėtume saugoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, gautus atrankos proceso metu, kitų personalo atrankų tikslais ir susisiekti su jumis. Tačiau šie duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip vienus metus nuo sutikimo gavimo dienos.

 

Jei savo asmens duomenis (gyvenimo aprašymą ir kt.) siunčiate mums el. paštu, nors nesame paskelbę atrankos į darbą ar (ir) stažuotę, tokiu atveju šiuos jūsų asmens duomenis galime tvarkyti vienus metus (t. y. saugoti ir naudoti juos svarstant jūsų kandidatūrą būsimose darbuotojų atrankose).

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, kai dalyvaujate mūsų organizuojamose personalo atrankose ir (arba) siunčiate mums savo gyvenimo aprašymus, kad gautumėte darbą (arba) norėdami atlikti praktiką.

 

Atrinkdami kandidatus į darbo vietą, tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję su jų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Todėl prašome saugoti savo privatumą ir nesiųsti perteklinių ir (arba) nereikalingų asmens duomenų (tokių kaip asmens kodas, sveikatos ir (arba) kitų specialių kategorijų duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris, duomenys apie šeimos narius ir t. t.).

 1. Duomenų perdavimas
  1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti trečiosioms šalims, kurios padeda mums administruoti Svetainę ir saugoti duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokie asmenys gali būti duomenų bazių programinės įrangos pardavėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Be to, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami bendriems duomenų valdytojams (t. y. UAB „Kotryna group“, „OY Kotryna“, „OU Kotryna“ ir „SIA Kotryna“).
  2. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, pavyzdžiui, teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ar kitoms teisėtą interesą turinčioms trečiosioms šalims.
  3. Pažymime, kad jūsų asmens duomenys teikiami tik toms trečiosioms šalims, kurios užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.
 2. Informacija apie nepilnamečius
  1. Vaikai neturėtų pateikti jokių savo asmens duomenų interneto svetainėje ir (arba) kitais būdais be tėvų ar globėjų sutikimo, todėl patariame tėvams ir globėjams mokyti vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete.
 3. Nuorodos į kitas interneto svetaines
  1. Privatumo politikos nuostatos taikomos interneto svetainei. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems ši privatumo nuostata netaikoma, todėl, išeidami iš Svetainės, susipažinkite su kitų svetainių, kuriose gali būti naudojama jūsų asmeninė informacija, privatumo politika.
 4. Duomenų saugumas
  1. Tvarkydama jūsų asmens duomenis, Bendrovė taiko tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, siekdama užtikrinti visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėto tvarkymo formų. Pirmiau nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į riziką jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.
  2. Šiuo atveju užtikriname griežtą prieigos prie tvarkomų asmens duomenų kontrolę, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems jūsų asmens duomenys reikalingi darbo funkcijoms atlikti, ir kontroliuojame suteiktos prieigos naudojimą. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama, naudojant tinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo sutartis su asmenimis, kurie naudoja jūsų asmens duomenis.
  3. Pažymime, kad visi Bendrovės darbuotojai, turintys prieigą prie jūsų asmens duomenų, yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.
 5. Jūsų pareigos
  1. Privalote pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jei jūsų duomenys pasikeitė, nedelsdami juos atnaujinkite.
  2. Pateikdami savo asmens duomenis, jūs prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už bet kokius nuostolius, kuriuos mes galime ir (arba) trečiosios šalys gali patirti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.
 6. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas
  1. Turite toliau išvardytas su jūsų asmens duomenimis susijusias teises:
   1. prašyti savo asmens duomenų, susipažinti su jais ir gauti jų kopiją;
   2. prašyti, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti ar apriboti;
   3. reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti ar apriboti;
   4. prašyti ištrinti arba apriboti nereikalingus arba neteisėtai tvarkomus asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
   5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
   6. prašyti perduoti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“);
   7. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą); Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
   8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. Bendrovė netaiko sprendimų, grindžiamų tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kurie gali turėti jums teisinių pasekmių arba kurie gali turėti jums panašų reikšmingą poveikį.
  3. Išvardytomis teisėmis galite pasinaudoti:
   1. Kreipdamiesi į Bendrovę tiesiogiai darbuotojo darbo vietoje arba el. paštu dap@kotrynagroup.com.
  4. Norėdami pasinaudoti 10.3 papunktyje išvardytomis teisėmis, turite įrodyti savo tapatybę šiomis priemonėmis:
   1. kai naudojatės savo teisėmis kreipdamiesi į mus el. paštu arba registruotu laišku, galite save identifikuoti vienu iš šių būdų:
    1. kartu su prašymu pateikiamas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašymas pateikiamas tiesiogiai darbuotojo darbo vietoje);
    2. kartu su prašymu pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (kai prašymas siunčiamas registruotu paštu arba per kurjerį);
    3. prašymo patvirtinimas elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tinkamai identifikuoti asmenį, pavyzdžiui, mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ir t. t. (kai prašymas siunčiamas elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis).
  5. Gavę jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nedelsdami (bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos) pateiksime jums atsakymą (t. y. įgyvendinsime jūsų teises ir (arba) atsisakysime jas įgyvendinti). Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą jums bus papildomai pranešta per vieną mėnesį.
  6. Atsakymas jums bus pateiktas jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jei prašyme nenurodysite būdo, kuriuo pageidaujate gauti atsakymą, atsakymas jums bus išsiųstas tokiu pat būdu, kaip ir prašymas.
  7. Jūsų prašoma informacija bus suteikta nemokamai, tačiau jei matysime, kad jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio, turime teisę už tai imti pagrįstą mokestį (t. y. reikalauti padengti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Duomenų subjekto prašymą.
 1. Galiojimas ir pakeitimai
  1. Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos. Jeigu Privatumo politiką keisime, jos atnaujintą versiją paskelbsime. Privatumo politikos pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, todėl raginame Jus domėtis mūsų privatumu ir periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką.
  2. Jeigu turite klausimų dėl Privatumo politikos nuostatų, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dap@kotrynagroup.com.
 2. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi ginčai dėl šių nuostatų įgyvendinimo sprendžiami derybomis, todėl, prieš pateikiant oficialų skundą, rekomenduojame pirmiausia susisiekti su mumis (dap@kotrynagroup.com).

 

Konkurso privatumo nuostatos:

 1. Dalyvaudami konkursuose ir pateikdami bendrovei UAB „Kotryna“ (toliau – Organizatorius) savo ir (arba) savo vaikų nuotraukas (įskaitant kitus dalyvauti konkurse reikalingus asmens duomenis), sutinkate, kad pateikiami duomenys (įskaitant asmens duomenis) būtų tvarkomi šių konkursų organizavimo ir laimėtojo atrinkimo tikslais (asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, t. y. jūsų duotas sutikimas).
 2. Pateikti asmens duomenys tvarkomi (įskaitant viešinimą šiame puslapyje) iki konkurso pabaigos, paskui ištrinami. Prireikus Organizatorius gali saugoti jūsų asmens duomenis ilgiau (pvz., jeigu laimite konkursą ir pan.).
 3. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti – susisiekite su mumis toliau pateiktais kontaktais. Tačiau, jeigu sutikimą atšaukiate, nebegalite dalyvauti konkurse ir netenkate galimybės laimėti konkurso prizų. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 4. Jūs taip pat turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Organizatorius, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis, prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir apriboti asmens duomenų tvarkymą. Taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, o jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Konkurse dalyvaujantys asmenys dėl asmens duomenų tvarkymo, pasinaudojimo savo teisėmis, dėl taikomų saugumo priemonių ir bet kokiais kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais gali susisiekti su Organizatoriumi el. paštu dap@kotrynagroup.com.
Search