Privaatsuspoliitika

 1. Üldinfo
  1. Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi „privaatsuspoliitika“) sätestatakse, kuidas Kotryna Group, UAB (registrinumber 121673734, registrijärgne asukoht Vilius, Dariaus ir Girėno g. 34 LT-02189, Leedu, e-post: kotryna@kotrynagroup.com) (edaspidi „meie“ või „ettevõte“) kogub, säilitab ja töötleb teie isikuandmeid sellel ettevõtte veebileheküljel (edaspidi WEB).
  2. Soovime, et see privaatsuspoliitika aitaks teil end turvaliselt tunda, kui esitate meile oma isikuandmeid, ja näitaks, kuidas me tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega, sealhulgas (kuid mitte ainult) üldise andmekaitse määrusega (ES) 2016/679 („isikuandmete kaitse üldmäärus“) ja muude andmekaitsealaste õigusaktidega.
  3. Seetõttu tegutsevad UAB „Kotryna Group”; Kotryna OY; OU, „Kotryna” ja SIA „Kotryna” kui kaasvastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. Sel põhjusel oleme kontserni ettevõtete kõrval sõlminud „ühiskontrolöri lepingu”.
 2. Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
  1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta („Andmesubjekt“); tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifitseerimistunnuse alusel (nt. nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne).
  2. Isikuandmete töötlemine – mistahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse automatiseeritud või automatiseerimata isikuandmetega (nt andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, piiramine, kustutamine, hävitamine jne).
  3. Teie isikuandmete töötlemisel järgib ettevõte järgmisi isikuandmete töötlemise põhimõtteid:
   1. Teie isikuandmeid töödeldakse ainult ulatuses, mis on vajalik asjakohaste selgelt määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse teie privaatsuse kaitset;
   2. Teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult ning neid töödeldakse ainult eesmärkidel, mis vastavad teie andmete kogumisele eelnenud eesmärkidele;
   3. Teie isikuandmeid töödeldakse rangelt kooskõlas õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise selgete ja läbipaistvate nõuetega;
   4. Teie isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel kujul, mis võimaldab teie isiku tuvastamist mitte kauem, kui on vajalik andmetöötluse eesmärgi(-de) teostamiseks;
   5. Teie isikuandmete töötlemisel rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata töötlemise ning tahtmatu kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise eest.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemisega seotud teave
  1. Meie isikuandmete töötlemise toimingud, mida teostatakse vastavalt järgmistele eesmärkidele:
 Halduspäring

 

Selleks töötleme teie andmeid, et saaksime teie päringuid hinnata ja analüüsida ning anda teile vastuse.

Identifitseerimisandmed:

• Ees – ja perekonnanimi

 

Kontaktandmed :

• E-posti aadress;

• Aadress;

• Telefoninumber.

 

Lepingu üksikasjad:

• Päringu kirjeldus (teade);

• Kaebusega seotud dokumendid.

• jne.

Teie nõusolek, mida meile päringuid saates väljendate, ei ole seotud teie õiguste ja (või) seadusega kaitstud huvide võimaliku rikkumisega (isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt a).

 

Meil on juriidiline kohustus uurida teie taotlust seoses teie õiguste ja (või) seadusega kaitstud huvide võimaliku rikkumisega ning anda teile vastus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Käsitleme teie päringuid kogu päringuperioodi vältel ja säilitame seda 6 kuud alates päringu kuupäevast (v.a. avalikud suhtlused). *
Me saame teie isikuandmeid otse teilt ja (või) teie esindajalt, kui te saadate meile oma taotlusi, kaebusi, pretensioone või muid päringuid meie kontaktide kaudu (nt aadress, e-post, telefon, avalik ruum, sh suhtlusvõrgustike suhtlus jne).

 

* Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui taotlust selle aja jooksul ei töödelda või töödeldakse endiselt ning kui isikuandmeid on vaja meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, näiteks aegumise või kohtuliku vaidluse korral. Kui kaebus on lahendatud kokkuleppele alla kirjutades, säilitatakse teie isikuandmeid 10 aastat.

 Suhtlus interneti teel:

 

Selleks töötleme teie andmeid, et saaksime teiega suhelda suhtlusvõrkude ja/või muude vahendite kaudu.

 

Identifitseerimisandmed:

• Ees – ja perekonnanimi (amet).

 

Side üksikasjad:

• Teave kontoga suhtlemise kohta (“meeldib”, “järgneb”, “kommentaar”, “jagamine” või külastus jne);

• Fotod (profiil ja / või kus ettevõte on märgistatud);

• Saadetud sõnum (sisu);

• Teave sõnumi kohta (sõnumi kättesaamise aeg, sõnumimanused, kirjavahetuse ajalugu jne);

• Teave ettevõtte korraldatud üritustel ja (või) mängudel osalemise kohta (osalemine, mitteosalemine, huvi, mängureeglite järgimine jne);

• Teave ettevõtte hindamise kohta (hindamisskoor, tagasiside jne).

Teie nõusolek, mida väljendate meie hallatavate sotsiaalvõrgustike kontodel, mida külastate ja (või) meiega suhtlete (isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt a). Töötleme teie esitatud isikuandmeid kuni teie nõusoleku tühistamiseni (st esitatud isikuandmete kustutamiseni kontolt), kuid mitte kauem kui ettevõtte konto kustutamiseni. *

 

Volitamata suhtluse korral (nt laim jne) võime säilitada seda suhtlust tõendina sobiva aja jooksul, et kaitsta meie rikutud õigusi või õigustatud huve (st. kogu kohtuväline, kohtueelne või kohtuprotsess).

Saame teie andmed otse teilt (teie suhtlusvõrgustiku kontolt), kui külastate meid ja (või) suhtlete meiega suhtlusvõrgustike kaudu.

 

* Pange tähele, et sotsiaalvõrgustikes esitatud isikuandmeid töödeldakse koos sotsiaalvõrgustiku administraatoriga (st Facebook Inc., Instagram Inc., LinkedIn Inc. hallatavad platvormid), mistõttu soovitame nendes sotsiaalvõrgustikes isikuandmete töötlemise kohta lisateabe saamiseks kasutada sotsiaalvõrgustiku halduri privaatsussätteid.

 Värbamine

(personali valik)

 

Selleks töötleme teie andmeid, et hinnata teie kandideerimise sobivust meie väljapakutud töökohale ja/või praktikale ning teiega suhelda.

Identifitseerimisandmed (üldandmed):

• Nimi;

• Perekonnanimi;

• Aadress (valikuline);

• Sünniaeg (valikuline).

 

Kontaktandmed :

• E-post;

• Telefoninumber;

• Lingid suhtlusvõrgustike kontodele (valikuline).

 

CV (elulookirjeldus) andmed:

• Tööajalugu (kogemus);

• Hariduse ajalugu (sh koolituskursused ja tunnistused);

• Keeled;

• Muud oskused, sõltuvalt sellest, millisele ametikohale kandideerid;

• Foto (valikuline);

• Kokkuvõte (võib sisaldada fotosid ja videoid) (valikuline).

 

Täiendavad andmed:

• Ootused tasu osas;

• Soovitud töö ja / või töötunnid;

• Avalduse lisad (soovitused, kaaskiri jne) (valikuline);

• Kontaktandmed soovituste saamiseks (valikuline).

 

Andmete omandamise käigus saadud andmed:

• Tööintervjuu käigus tehtud märkused (muuhulgas võivad sellised märkused hõlmata meie hinnangut teie kui kandidaadi kohta);

• Teie tehtud testide ja (või) praktiliste ülesannete tulemused;

• Taotluse üksikasjad (nt taotluste arv, tööintervjuu kuupäev, kommentaarid ja teatised).

Teie nõusolek, mida väljendate, saates meile oma elulookirjeldused ja/või muu teabe, st töötajate valikus osalemise kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

 

Teie nõusolek, mille annate meile (kirjalikult), et saaksime kasutada teie isikuandmeid tulevikus kavandatavates personali värbamisel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Töötleme teie esitatud isikuandmeid ja (või) genereeritakse valikuprotsessi käigus, kuni toimub konkreetse ametikoha valik.

 

Valikuprotsessi lõpus ja ilma soovitud töökohale kandideerimist valimata võime paluda teie eraldi nõusolekut, et saaksime valimisprotsessi käigus saadud isikuandmeid salvestada ja kasutada muudeks personali valikuteks ning teiega ühendust võtta. Neid andmeid säilitatakse siiski maksimaalselt üks aasta alates nõusoleku andmise kuupäevast.

 

Kui saadate oma isikuandmed (CV jne) meile e-posti teel, hoolimata asjaolust, et me ei ole avaldanud valikut töökoha või (ja) internatuuri jaoks, millisel juhul võime neid teie isikuandmeid töödelda 1 aasta jooksul (st salvestada ja kasutada neid teie kandidatuuri kaalumiseks tulevikus töötajate värbamisel).

Saame teie andmed otse teilt, kui osalete meie korraldatavas värbamises ja (või) saadate meile oma CV-d, et omandada tööd (või) praktikat.

 

Töökohale valimisel töötleme ainult kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud nende kvalifikatsiooni, ametialaste võimete ja töövaldkonna omadustega. Seetõttu palume teil kaitsta oma privaatsust ja mitte saata üleliigseid ja (või) tarbetuid isikuandmeid (nt isikukood, tervise ja (või) muud erikategooriatesse kuuluvad andmed, finantsandmed, pangakonto number, pereliikme andmed jne).

 1. Andmete edastamine
  1. Võime edastada teie isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes abistavad meid VEEBI haldamisel ja salvestavad andmeid, samuti otseturundusteenuse pakkujatele. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaasi tarkvara tarnijad, andmebaasi haldusteenuse pakkujad, pilveteenuse pakkujad jne. Lisaks saab teie isikuandmeid edastada ühistele vastutavatele töötlejatele (st. UAB „Kotryna grupp“; OY „Kotryna“; OU, „Kotryna“ ja SIA „Kotryna“).
  2. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka seadusega kehtestatud juhtudel ja korras, näiteks kohtutele, kohtutäituritele, õiguskaitseasutustele või muudele õigustatud huvi omavatele kolmandatele isikutele.
  3. Märgime, et teie isikuandmeid edastatakse ainult neile kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete töötlemiseks ja kaitsmiseks nõuetekohased tingimused. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.
 2. Teave alaealiste kohta
  1. Lapsed ei tohi esitada oma isikuandmeid VEEBis ja/või muul viisil ilma vanemate või eestkostjate nõusolekuta. Seetõttu soovitame vanematel ja eestkostjatel õpetada oma lapsi oma isikuandmeid internetis hoolikalt ja vastutustundlikult kasutama.
 3. Lingid teistele veebilehtedele
  1. VEEBile rakenduvad privaatsuspoliitika sätted. VEEB võib sisaldada linke veebisaitidele, mida see privaatsusavaldus ei hõlma. Seetõttu lugege meie veebisaidilt lahkudes teiste veebisaitide privaatsuspõhimõtteid, mis võivad teie isikuandmeid kasutada.
 4. Andmeturve
  1. Teie isikuandmete töötlemisel rakendab ettevõte asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et tagada kõikide töödeldavate isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest ning igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Ülaltoodud meetmed valitakse võttes arvesse riske teie õigustele ja vabadustele andmesubjektina.
  2. Sellisel juhul tagame töödeldud isikuandmetele range juurdepääsu kontrolli, mistõttu anname neile juurdepääsu ainult neile töötajatele, kes vajavad teie isikuandmeid tööülesannete täitmiseks ja pakutava juurdepääsu kasutamise jälgimiseks. Juurdepääs isikuandmetele tagatakse sobiva taseme paroolide kasutamisega ja konfidentsiaalsuslepingute sõlmimisega nende isikutega, kes teie isikuandmeid kasutavad.
  3. Märgime, et kõik ettevõtte töötajad, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on tutvunud isikuandmete kaitse nõuetega ja peavad tagama töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.
 5. Teie kohustused
  1. Peate esitama enda kohta täielikku ja õiget teavet. Kui teie andmed muutuvad, värskendage neid kohe.
  2. Isikuandmete esitamisega võtate endale täieliku vastutuse oma isikuandmete esitamise seaduslikkuse eest ja vastutate mis tahes kahjude eest, mida meie ja (või) kolmandad osapooled võivad selliste isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tagajärjel kanda.
 6. Teie õigused ja nende jõustamine
  1. Teil on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:
   1. taotleda, pääseda ligi ja saada koopia oma isiklikest andmetest;
   2. nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või piiramist;
   3. nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või piiramist;
   4. taotleda üleliigsete või ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete kustutamist või piiramist („õigus olla unustatud”);
   5. mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega;
   6. taotleda oma isikuandmete edastamist struktureeritud, arvuti abil loetavas vormingus („õigus andmete ülekantavusele”);
   7. õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul (vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist;
   8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
  2. Ettevõte ei rakenda otsuseid, mis põhinevad ainult automatiseeritud andmetöötlusel, sealhulgas profileerimisel, millel võivad olla teile õiguslikud tagajärjed või mis võivad teile sarnasel viisil olulist mõju avaldada.
  3. Võite kasutada järgmisi õigusi:
   1. Võtke ettevõttega otse ühendust töötaja töökohal või e-posti teel: dap@kotrynagroup.com  .
  4. Punktis 10.3 loetletud õiguste kasutamiseks peate oma isikut tõendama järgmiste vahenditega:
   1. Kui kasutate oma õigusi, võttes meiega ühendust e-posti või tähitud posti teel, saate end identifitseerida ühel järgmistest viisidest:
    1. Lisada taotlusele kehtiv isikut tõendav dokument (kui taotlus esitatakse otse töötaja töökohas);
    2. Koos taotlusega esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktidega kehtestatud korras (kui taotlus saadetakse tähitud kirja või kulleriga);
    3. Taotluse kinnitamine elektroonilisel teel, mis võimaldab isikut nõuetekohaselt tuvastada, näiteks mobiilne allkiri, kvalifitseeritud e-allkiri jne (kui taotlus saadetakse e-posti teel või muul elektroonilisel viisil).
  5. Andmesubjektide õiguste kasutamise taotluse saamisel anname teile kohe (kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse kuupäevast) vastuse (st kasutame teie õigusi ja (või) keeldume neid kasutamast). Vajaduse korral võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Teid teavitatakse sellisest pikendamisest lisaks ühe kuu jooksul.
  6. Vastus antakse teile teie taotluses valitud viisil. Kui te ei täpsusta taotluses viisi, kuidas soovite vastust saada, saadetakse vastus teile samal viisil kui taotlus.
  7. Teave, mida soovite, edastatakse tasuta. Kui aga näeme, et teie taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed, eelkõige nende korduva sisu tõttu, on meil õigus nõuda selle eest mõistlikku tasu (st nõuda halduskulusid) või keelduda andmesubjekti sellise taotluse alusel tegutsemast.
 1. Kehtivus ja muudatused
  1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates avaldamise kuupäevast. Kui muudame seda privaatsuspoliitikat, avaldame selle uuendatud versiooni. Privaatsuspoliitika muudatused ja (või) täiendused jõustuvad nende avaldamise hetkest, mistõttu soovitame teil meie privaatsuse vastu huvi tunda ja seda privaatsuspoliitikat regulaarselt üle vaadata.
  2. Kui teil on selle privaatsuspoliitika sätete kohta küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil  dap@kotrynagroup.com  .
 2. Lõppsätted
  1. Kõik nende sätete rakendamisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Seetõttu soovitame enne ametliku kaebuse esitamist esmalt meiega ühendust võtta ( dap@kotrynagroup.com ).

 

Võistluse privaatsusavaldus

 1. Võistlustel osaledes ning ettevõttele SIA Kotryna (edaspidi „korraldaja“) endast ja/või oma lapsest fotosid (sh võistlusel osalemiseks nõutud isikuandmeid) esitades nõustute, et teie esitatud andmeid (sh isikuandmeid) töödeldakse nende võistluste korraldamise ja võitja väljaselgitamise eesmärgil (teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).
 2. Esitatud isikuandmeid töödeldakse (sh avaldatakse sellel lehel) kuni võistluse lõpuni ja seejärel kustutatakse. Vajaduse korral võib korraldaja säilitada teie isikuandmeid kauem, nt kui võidate võistluse jne.
 3. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks võtke meiega alltoodud kontaktandmete kaudu ühendust. Kuid nõusoleku tagasivõtmise korral ei saa te enam võistlusel osaleda ja teil pole võimalik võistluse auhindu võita. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete kogumise õiguspärasust ja nende töötlemist kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 4. Peale selle on teil õigus nõuda juurdepääsu oma andmetele, mida korraldaja töötleb, et parandada valesid, mittetäielikke ja ebatäpseid isikuandmeid, nõuda oma isikuandmete kustutamist, keelduda isikuandmete töötlemisest ning piirata isikuandmete töötlemist. Samuti on teil õigus andmete ülekantavusele ja kui usute, et teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on teil õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.
 5. Võistlusel osalevad isikud saavad oma isikuandmete töötlemise, õiguste kasutamise, rakendatud turvameetmete ja mis tahes muude andmekaitse küsimustega seoses korraldajaga ühendust võtta e-posti aadressil dap@kotrynagroup.com.
Search